algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
(Hierna worden tevens Algemene Voorwaarden voor Professionele Klanten B2B opgenomen)

Artikel 1 Identiteit van de verkoper

Karma Karma bvba
Grootveld 12, 1745 Opwijk
info@karmakarma.be
0474 74 16 21
BTW BE 0643.997.252
KVK 0643.997.252
KBC rekening IBAN BE05 7390 1207 4275
BIC KREDBEBB
RPR Nederlandse Koophandel te Leuven

Artikel 2 Toepasselijkheid & Voorwaarden

1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).

2. Wij leveren enkel in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.

3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

5. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging, een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.

6. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

Artikel 3 Ons Aanbod en jouw bestelling

1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Toch kunnen foto’s ook decoratief bedoeld zijn en elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden volgende betaalwijzen die allen via Mollie als betalingsprovider worden verwerkt: SOFORT banking, Belfius Direct Net, KBC/CBC Payment Button, PayPal, Bank transfer, Betaal nu. Klarna, Visa, Mastercard, AMEX. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

4. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en verzendgegevens in. Vervolgens berekenen we de verzendingskosten. Daarna kan je Contact en Verzend gegevens nogmaals nakijken en ook een kortingcode of cadeaubon code invoeren. Vervolgens kies je een betalingsmethode. Eventueel kan je naast het leveradres, een ander facturatie adres opgeven In de laatste stap krijg je nogmaals een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Daarna word je doorverwezen naar de betalingspagina om de betaling af te ronden.

Artikel 4 Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing omdat je verzegelde goederen bestelt die na opening van het zegel omwille van de gezondheid en de hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden.

Artikel 5 De prijs

1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

Artikel 6 Betaling

1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.

2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

3. Onze webwinkel gebruikt Shopify Inc.als e-commerce platform om u als Klant producten en diensten te kunnen verkopen. Uw gegevens worden door Shopify’s data bestanden beheert en beschermt door een firewall. Voor meer info kan u ook steeds volgende bestanden raadplegen: https://www.shopify.com/legal/terms of voor privacy https://www.shopify.com/legal/privacy.

Artikel 7 Conformiteit en Garantie

1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

Artikel 8 Levering en uitvoering

1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.

2. Wanneer een artikel in stock is wordt het aangeboden op uw leveringsadres in 1 à 4 werkdagen. Wanneer een artikel niet in webshop stock is, wordt het aangeboden op jouw leveringsadres in 3 à 6 werkdagen. Wij informeren u wanner uw bestelling wordt ingepakt voor verzending.
3. De levering gebeurt door BPost of in uitzonderlijke gevallen door DPD of DHL op het adres opgegeven door de klant. Vanaf een bepaald bestelbedrag vallen de kosten voor levering weg. Onder een bepaald bedrag, worden de kosten voor verzending doorgerekend.
4. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

5. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post.

6. Indien de door ons geleverde goederen tijdens, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden. We zullen steeds zoeken naar een gepaste oplossing, en ontbrekende of beschadigde producten naleveren. In geval van verkeerd geleverde producten kunnen we je vragen deze terug te sturen via een door ons aangeleverde retourbon. Wij staan in dat geval ook in voor de verzendkosten.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

7. Door het aanvaarden van het pakket, ga je er mee akkoord dat de bestelling in goede orde is aangekomen. Als je pakket met de bestelling beschadigd lijkt, moet je het pakket weigeren en laten terugsturen. De koper weet dat wij niet meer verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de staat van de bestelling zodra het pakket met de bestelling aanvaard is van de transportfirma of onze eigen leverdiensten. Bij een probleem met de levering van je bestelling contacteer je altijd best onze klantenservice. Wij proberen immers steeds een goede oplossing te vinden voor elk mogelijk probleem met de levering van je bestelling.
8. Voor beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming, die niet zichtbaar zijn op het moment van de aanvaarding van het pakket, neem je steeds contact op met de klantendienst van Karma Karma via info@karmakarma.be. We proberen steeds een oplossing voor u te vinden.
9. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 9 Duur

1. De Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde duur is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar.
3. Indien in een goederenovereenkomst van bepaalde duur is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de Consument de Overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde duur en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
4. Wanneer een dienstenovereenkomst van bepaalde duur afgesloten tussen de Onderneming en de Consument een beding tot stilzwijgende verlenging bevat, wordt dit beding geplaatst in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste bladzijde.
5. Dit beding vermeldt de gevolgen van de stilzwijgende verlenging waaronder de bepaling van de hiernavolgende paragraaf m.b.t. de opzegging, evenals de uiterste datum waarop de Consument zich kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst en de wijze waarop hij kennis geeft van dit verzet. De Consument kan, na de stilzwijgende verlenging van een dienstenovereenkomst van bepaalde duur, op elk ogenblik zonder vergoeding de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzeggingstermijn van maximaal twee maanden.

Artikel 10 Overmacht

1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden

2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

Artikel 11 Intellectuele eigendom

1. Onze website, logo’s, teksten, recepten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 12 Klachtenregeling en geschillen

1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@karmakarma.be of via +32474741621. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. 

3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

 

Algemene voorwaarden voor professionele klanten (B2B)

Toepassingsgebied Behalve tegengestelde en wel aangeduide vermelding bij elke bestelling, stemt de klant/koper uitdrukkelijk met onze verkoopsvoorwaarden in en ziet af van zijn eigen voorwaarden. Afwijkingen kunnen slechts bij schriftelijke overeenkomst tot stand komen, met de speciale vermelding van afwijking op de algemene verkoopsvoorwaarden, en na akkoord van een bevoegd persoon vanwege Karma Karma bvba.

Prijzen, offertes en bestellingen De producten blijven onze eigendom tot we de volledig koopsom definitief ontvangen hebben. Elke offerte vanwege Karma Karma bvba is vrijblijvend en bindt geenszins de verkoper. Karma Karma bvba is nooit gebonden bij ondertekening van een offerte of bestelling door de koper/klant. Elk geval van overmacht zoals burger- of buitenlandse oorlog, evenals staking, onlusten, transportonderbrekingen, schaarste van goederen of materiaal, defecten aan werktuigen, machines of gebrek aan drijfkracht, atmosferische omstandigheden ongevallen, incidenten en dergelijke en in het algemeen elke oorzaak die gehele of gedeeltelijke werkloosheid van ons bedrijf, leveranciers of klanten teweegbrengt, geven on het recht onze verplichten op te schorten zonder dat de klant enige schadevergoeding kan vragen.

Leveringstermijn Onze producten worden aangeboden volgens de normen van de Belgische en Europese wetgeving. De aangeven aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en niet als bindende termijn. Wij stellen alles in het werk om de aangegeven levertijd te respecteren. Een vertraging in de levering of in een gedeelte ervan kan geen recht geven tot schadevergoeding, noch tot verbreking van de overeenkomst, noch tot een terugname.

Leveringen Alle goederen reizen op risico van de klant. Derhalve neemt Karma Karma bvba in geen geval de verantwoordelijkheid op voor (niet beperkende opsomming) verlies, diefstal, beschadiging e.d. die zich, door welke oorzaak dan ook, tijdens het transport kunnen voordoen. Er wordt slechts een verzekering voor het transport afgesloten wanneer de koper er schriftelijk om vraagt en hij er de kosten voor draagt. De verkoper is gerechtigd deelleveringen uit te voeren. Deze tussentijdse leveringen kunnen eventueel aanleiding geven tot een tussentijdse factuur waarop tevens de volledige verkoopsvoorwaarden van kracht blijven.

Schade geleden door de klant We kunnen niet verantwoordelijk worden geacht voor het gebruik van onze producten noch schade welke rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit onze activiteiten of leveringen en dit noch voor schade geleden door de klant, zijn personeel zijn installaties of door derden behoudens wat onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering zou dekken. In de mate dat onze aansprakelijkheid zou gedekt zijn door onze verzekering zal de franchise dus ten laste blijven van de klant.. Wij besteden veel zorg aan de creatie van onze website, maar dat garandeert niet dat de informatie actueel, correct en compleet is. Wij behouden ons het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade te wijten aan een rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de site. Deze website is bedoeld als informatiebron. Het is met de grootste zorgvuldigheid en naar beste vermogen samengesteld uit diverse betrouwbare bronnen. De informatie op deze website vervangt niet het consulteren van een arts of therapeut, zijn diagnose of medische behandeling. Met medische klachten win je best het advies in van een arts of therapeut. Stop niet met de inname van geneesmiddelen gebaseerd op de informatie van deze website zonder het advies van je arts. Karma Karma bvba en haar bestuurders en personeel kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke schade die zou voortvloeien door beslissingen gebaseerd op informatie van deze website of van een van hun medewerkers. Karma Karma bvba kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor welke schade, winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of ander geldelijk en niet geldelijk verlies dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door een foutieve of gebrekkige levering, behoudens het herstel van deze levering mits nakoming van punt 5 van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Betaling In principe verzenden we je bestelling pas na ontvangst van je betaling via het webshopplatform en na betaling via overschrijving op het rekening nummer van Karma Karma KBC BE05.7390.1207.4275. Uitzonderlijk kan onze klantendienst een bestelling versturen voor dat de betaling voldaan is. In dit geval is bij niet of niet tijdige betaling van het openstaande bedrag interest verschuldigd zoals in de wet is voorzien. Alle eventuele gerechtelijke kosten en andere kosten van welke aard ook die we als gevolg van deze niet tijdige betaling moeten maken, worden doorgerekend. Alle facturen voor professionele klanten zijn, behoudens schriftelijke afwijking en akkoord van een bevoegd persoon van Karma Karma bvba zijn te betalen voor de levering. Indien uitzonderlijk overeengekomen wordt met facturen te werken met een betaaltermijn van 14 dagen, dan wordt overeengekomen dat bij niet betaling van de facturen, automatisch en van rechtswege door het verstrijken van de termijn zonder dat daartoe enige aanmaning noodzakelijk is, een verwijlinterest verschuldigd is, welke bepaald wordt op het basispercentage van het kaskrediet van onze bank, verhoogd met 3%, met een minimum van 15% zonder ons recht op onmiddellijke betaling vrij te geven. Tevens is er de forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 20% van het factuurbedrag met een minimum van 100€. De eventuele gerechtelijke intresten, gerechtskosten en andere kosten noodzakelijk tot inning van deze factuur en schadevergoeding zijn hierin niet inbegrepen en zijn ten laste van de klant. Alle verbintenissen worden aanzien als te Opwijk aangegaan en uit te voeren.

De verkoop waarop de huidige verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht. Je verklaart de huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd vóór je een bestelling plaatst via het web platform of bestelbon tekent. Het plaatsen van je bestelling of het gebruik van de website houdt dus de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden in. In geval van betwisting zijn enkel de Vlaamse Rechtbanken van Brussel van toepassing. In afwijking van artikel 1583 BW blijft Karma Karma bvba eigenaar van alle geleverde goederen en diensten tot de dag van volledige betaling van de factuur en/of intresten en/of forfaitaire vergoedingen. Daarbij verleent de klant/koper aan de verkoper het recht om op elk ogenblik het geleverde materiaal op te halen, waar het zich ook moge bevinden. Voor zover als nodig machtigt de koper/klant de verkoper in de door de koper/klant bezette plaatsen te treden.

BTW is steeds ten laste van de klant.

Intellectuele eigendom Alle rechten van intellectuele eigendom van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt in relatie tot de verkoop tussen Karma Karma bvba en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Karma Karma bvba. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd. De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Karma Karma bvba de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. De klant zal aanduidingen van Karma Karma bvba betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.