Kostenloser Versand ab 100€

algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens
Karma Karma bvba
Grootveld 12, 1745 Opwijk
info@karmakarma.be
0474 74 16 21
BTW BE 0643.997.252
KVK 0643.997.252
RPR Nederlandse Koophandel te Leuven

 

Algemene Voorwaarden van Toepassing naar Consumenten 
(Hierna worden tevens Algemene Voorwaarden voor Professionele Klanten B2B opgenomen)


De e-commerce website van KarmaKarma, een bvba met maatschappelijke zetel te Grootveld12, 1745 Opwijk, BTW BE 0643.997.252, RPR Nederlandse Koophandel te Leuven, KarmaKarma genoemd biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van KarmaKarma moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door KarmaKarma aanvaard zijn.

Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden KarmaKarma niet. KarmaKarma is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. KarmaKarma is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. inhoud, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door KarmaKarma. KarmaKarma kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Online aankopen
De Klant kan bestellen op het webshop platform van KarmaKarma via volgende procedure:
- De Klant kiest de van gewenste producten
- De Klant herbevestigt de gekozen producten in het overzicht van het winkelmandje
- Bij de check out geeft de klant zijn persoonlijke gegevens in en kan de Klant tevens de verzendkosten van zijn bestelling berekenen op basis van het ingegeven adres
- Daarna gaat de Klant verder naar betalingsopties (zie hieronder) en heeft de Klant de mogelijkheid eventuele facturatie gegevens te bevestigen zoals een BTW nummer en een facturatie adres dat afwijkt van het verzend adres.
- Na bevestigen wordt de klant doorverwezen naar de pagina van de service providers die de betaling regelen.
- Onmiddellijk na bestelling ontvangt u een mail met bevestiging van uw bestelling.
- U wordt ook op de hoogte gebracht van de verwerkings- en verzendingsstatus van uw bestelling per mail.
- Indien een BTW nummer wordt opgegeven of een factuur wordt aangevraagd zal deze per post samen met de bestelling of per mail worden aangeleverd.

De Klant kan de keuze hebben tussen de volgende betaalwijzen:
• via overschrijving op rekeningnummer KBC BE 05.7390.1207.4275
• via Paypall, IDEAL en Apple Pay
• PayPal Express Checkout
• Visa, Mastercard en American Express, Apple Pay via Stripe
• IDEAL, Bancontact/Mister Cash via Mollie

Onze webwinkel gebruikt Shopify Inc.als e-commerce platform om u als Klant producten en diensten te kunnen verkopen. Uw gegevens worden door Shopify’s data bestanden beheerd en beschermd door een firewall. Voor meer info kan u ook steeds volgende bestanden raadplegen: (https://www.shopify.com/legal/terms) or voor privacy (https://www.shopify.com/legal/privacy).

Uw gegevens worden door KarmaKarma's data bestanden beheerd en beschermd door een firewall. Indien u uw gegevens wil wijzigen of laten verwijderen uit de KarmaKarma bestanden kan u ons hiervoor contacteren. 

Wij verzamelen enkel gegevens di u vrijwillig aan ons communiceert zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres en ook facturatie gegevens. Deze gegevens worden nooit aan andere partijen verkocht. 1 keer per jaar worden onze gegevensbestanden ge-update en worden alle aangevraagde wijzigingen doorgevoerd.

KarmaKarma is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

De levering gebeurt door B-Post of in uitzonderlijke gevallen door DPD of DHL op het adres opgegeven door de klant. In principe wordt een bestelling die voor 15uur geplaatst werd binnen de 5 dagen verwerkt en verzonden, en dus ontvangt u uw pakket binnen 8 werkdagen in België maar dit kan langer zijn indien er een weekend tussen valt. De aangeven aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en niet als bindende termijn. Wij stellen alles in het werk om de aangegeven levertijd te respecteren. Een vertraging in de levering of in een gedeelte ervan kan geen recht geven tot schadevergoeding, noch tot verbreking van de overeenkomst, noch tot een terugname. Kosten voor de levering worden berekend op de website.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan de leverancier van de goederen. Na aanvaarding van het pakket kan KarmaKarma niet meer aansprakelijk gesteld worden door zichtbare schade aan het pakket en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering. Neem ook steeds contact op met de klantendienst van KarmaKarma via info@karmakarma.be. We proberen steeds een oplossing voor u te vinden.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren. 

Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van KarmaKarma.De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van KarmaKarma te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt in relatie tot de verkoop tussen KarmaKarma bvba en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Karma Karma bvba. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd. De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KarmaKarma bvba de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. De klant zal aanduidingen van Karma Karma bvba betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de KarmaKarma klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan KarmaKarma.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant KarmaKarma zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Klantendienst
De klantendienst van Karma Karma is bereikbaar op het telefoonnummer +32 474 74 16 21, via e-mail op info@karmakarma.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover KarmaKarma beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt KarmaKarma zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door KarmaKarma om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van KarmaKarma. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De Vlaamse rechtbanken van Brussel zijn van toepassing in geval van geschillen.

Algemene voorwaarden voor professionele klanten (B2B)

Toepassingsgebied Behalve tegengestelde en wel aangeduide vermelding bij elke bestelling, stemt de klant/koper uitdrukkelijk met onze verkoopsvoorwaarden in en ziet af van zijn eigen voorwaarden. Afwijkingen kunnen slechts bij schriftelijke overeenkomst tot stand komen, met de speciale vermelding van afwijking op de algemene verkoopsvoorwaarden, en na akkoord van een bevoegd persoon vanwege Karma Karma bvba.

Prijzen, offertes en bestellingen De producten blijven onze eigendom tot we de volledig koopsom definitief ontvangen hebben. Elke offerte vanwege Karma Karma bvba is vrijblijvend en bindt geenszins de verkoper. Karma Karma bvba is nooit gebonden bij ondertekening van een offerte of bestelling door de koper/klant. Elk geval van overmacht zoals burger- of buitenlandse oorlog, evenals staking, onlusten, transportonderbrekingen, schaarste van goederen of materiaal, defecten aan werktuigen, machines of gebrek aan drijfkracht, atmosferische omstandigheden ongevallen, incidenten en dergelijke en in het algemeen elke oorzaak die gehele of gedeeltelijke werkloosheid van ons bedrijf, leveranciers of klanten teweegbrengt, geven on het recht onze verplichten op te schorten zonder dat de klant enige schadevergoeding kan vragen.

Leveringstermijn Onze producten worden aangeboden volgens de normen van de Belgische en Europese wetgeving. De aangeven aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en niet als bindende termijn. Wij stellen alles in het werk om de aangegeven levertijd te respecteren. Een vertraging in de levering of in een gedeelte ervan kan geen recht geven tot schadevergoeding, noch tot verbreking van de overeenkomst, noch tot een terugname.

Leveringen Alle goederen reizen op risico van de klant. Derhalve neemt Karma Karma bvba in geen geval de verantwoordelijkheid op voor (niet beperkende opsomming) verlies, diefstal, beschadiging e.d. die zich, door welke oorzaak dan ook, tijdens het transport kunnen voordoen. Er wordt slechts een verzekering voor het transport afgesloten wanneer de koper er schriftelijk om vraagt en hij er de kosten voor draagt. De verkoper is gerechtigd deelleveringen uit te voeren. Deze tussentijdse leveringen kunnen eventueel aanleiding geven tot een tussentijdse factuur waarop tevens de volledige verkoopsvoorwaarden van kracht blijven.

Klachten en terugzendingen Door het aanvaarden van het pakket, ga je er mee akkoord dat de bestelling in goede orde is aangekomen. Als je pakket met de bestelling beschadigd lijkt, moet je het pakket weigeren en laten terugsturen. De koper weet dat wij niet meer verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de staat van de bestelling zodra het pakket met de bestelling aanvaard is van de transportfirma of onze eigen leverdiensten. Bij een probleem met de levering van je bestelling contacteer je altijd best onze klantenservice. Wij proberen immers steeds een goede oplossing te vinden voor elk mogelijk probleem met de levering van je bestelling.

Schade geleden door de klant We kunnen niet verantwoordelijk worden geacht voor het gebruik van onze producten noch schade welke rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit onze activiteiten of leveringen en dit noch voor schade geleden door de klant, zijn personeel zijn installaties of door derden behoudens wat onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering zou dekken. In de mate dat onze aansprakelijkheid zou gedekt zijn door onze verzekering zal de franchise dus ten laste blijven van de klant.. Wij besteden veel zorg aan de creatie van onze website, maar dat garandeert niet dat de informatie actueel, correct en compleet is. Wij behouden ons het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade te wijten aan een rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de site. Deze website is bedoeld als informatiebron. Het is met de grootste zorgvuldigheid en naar beste vermogen samengesteld uit diverse betrouwbare bronnen. De informatie op deze website vervangt niet het consulteren van een arts of therapeut, zijn diagnose of medische behandeling. Met medische klachten win je best het advies in van een arts of therapeut. Stop niet met de inname van geneesmiddelen gebaseerd op de informatie van deze website zonder het advies van je arts. Karma Karma bvba en haar bestuurders en personeel kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke schade die zou voortvloeien door beslissingen gebaseerd op informatie van deze website of van een van hun medewerkers. Karma Karma bvba kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor welke schade, winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of ander geldelijk en niet geldelijk verlies dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door een foutieve of gebrekkige levering, behoudens het herstel van deze levering mits nakoming van punt 5 van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Betaling In principe verzenden we je bestelling pas na ontvangst van je betaling via het webshopplatform en na betaling via overschrijving op het rekening nummer van KarmaKarma KBC BE05.7390.1207.4275. Uitzonderlijk kan onze klantendienst een bestelling versturen voor dat de betaling voldaan is. In dit geval is bij niet of niet tijdige betaling van het openstaande bedrag interest verschuldigd zoals in de wet is voorzien. Alle eventuele gerechtelijke kosten en andere kosten van welke aard ook die we als gevolg van deze niet tijdige betaling moeten maken, worden doorgerekend. Alle facturen voor professionele klanten zijn, behoudens schriftelijke afwijking en akkoord van een bevoegd persoon van Karma Karma bvba zijn te betalen voor de levering. Indien uitzonderlijk overeengekomen wordt met facturen te werken met een betaaltermijn van 14 dagen, dan wordt overeengekomen dat bij niet betaling van de facturen, automatisch en van rechtswege door het verstrijken van de termijn zonder dat daartoe enige aanmaning noodzakelijk is, een verwijlinterest verschuldigd is, welke bepaald wordt op het basispercentage van het kaskrediet van onze bank, verhoogd met 3%, met een minimum van 15% zonder ons recht op onmiddellijke betaling vrij te geven. Tevens is er de forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 20% van het factuurbedrag met een minimum van 100€. De eventuele gerechtelijke intresten, gerechtskosten en andere kosten noodzakelijk tot inning van deze factuur en schadevergoeding zijn hierin niet inbegrepen en zijn ten laste van de klant. Alle verbintenissen worden aanzien als te Opwijk aangegaan en uit te voeren.

De verkoop waarop de huidige verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht. Je verklaart de huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd vóór je een bestelling plaatst via het web platform of bestelbon tekent. Het plaatsen van je bestelling of het gebruik van de website houdt dus de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden in. In geval van betwisting zijn enkel de Vlaamse Rechtbanken van Brussel van toepassing. In afwijking van artikel 1583 BW blijft Karma Karma bvba eigenaar van alle geleverde goederen en diensten tot de dag van volledige betaling van de factuur en/of intresten en/of forfaitaire vergoedingen. Daarbij verleent de klant/koper aan de verkoper het recht om op elk ogenblik het geleverde materiaal op te halen, waar het zich ook moge bevinden. Voor zover als nodig machtigt de koper/klant de verkoper in de door de koper/klant bezette plaatsen te treden.

BTW is steeds ten laste van de klant.

Intellectuele eigendom Alle rechten van intellectuele eigendom van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt in relatie tot de verkoop tussen Karma Karma bvba en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Karma Karma bvba. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd. De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Karma Karma bvba de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. De klant zal aanduidingen van Karma Karma bvba betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal €0.00
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods

Deutsch
Deutsch